Drobečková navigace

Úvod > Územní plán obce

Územní plán obce

I. Územní plán
           Textová část
           Grafická část
              I/1 Výkres základního členění území
              I/2 Hlavní výkres
              I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
              I/4 Výkres koncepce dopravní  a technické infrastruktury
             
II. Odůvodnění územního plánu
           Textová část
           Grafická část
              II/1 Koordinační výkres
              II/2 Výkres širších vztahů 
              II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
              II/4 Výkres technické infrastruktury 

 

Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Sobíšky vydán 

Územní plán obce Sobíšky byl schválen Zastupitelstvem obce Sobíšky dne: 3. 2. 2020

Územní plán obce Sobíšky nabyl účinnosti dnem: 18. 2. 2020.